زیر چتر زندگی

زیر چتر زندگی

Sms

زندگی مثل ریاضیات است ،

پس خوبی ها را جمع کنیم ،

غم ها را تفریق کنیم ،

شادی ها را ضرب کنیم ،

نفرت ها را زیر رادیکال ببریم

وعشق را به توان برسانیم !

+ نوشته شده در ساعت توسط مدیر